Topgear Magazine

Bron: Topgear Magazine
*
Did you think that the Insignia OPC or Vauxhall VXR8 the first samples from European stables were GM?
You are mistaken. Twenty years ago, the Lotus Omega!
*
Purists point to the VXR8 Bathurst S – Richard Hammond ever made fun of screaming – and mugs that it was actually a disguised Holden Commodore (Holden is GM’s Australian branch), and no Opel.
They are right of course, in all their pedantry.
Simultaneously it is also true that there have previously used emblems misunderstanding arose when an Opel four-door sedan supercharged, rear-wheel drive and performance of a rising jet produced.
The last time this beast as a Vauxhall in the program had therefore created a legend: the Lotus Omega.
*
For the ignorant, the Opel Lotus Omega was – and is – a monster.
The car is much more than an Omega 3000 with a fierce bodykit. Opel bought Lotus in 1986. Three years later came up with some smart people in Germany that the glory of Lotus a bit more on the sleepy own brand should radiate.
In 1989 Opel Lotus therefore commissioned to build 1,100 peppered Omegas.
Served as a base the already childish Omega 3000, then the favorite vehicle of the English equivalent of the General Traffic Department. Lotus Omega pulled the bodies of the production and redeveloped the model in its headquarters in Hethel. This went so far as the cars are no longer as an Opel, but registered as a Lotus.
The internal code was’ Lotus Type 104.
*
True to the spirit of the English glorious abundance increased the engine capacity of the six-cylinder from 3.0 – to 3.6-liter (the bore was kept identical) and screwed them two Garrett T25 turbochargers and intercooler to a huge .
The result was an output of 377 hp and a then unprecedented torque of 568 Nm (compared to a Ferrari Testa Rossa has 390 hp and 490 Nm).
The ZF six-speed gearbox from the former Corvette ZR-1 could only cope with these forces and was – is no coincidence – is also a development of Lotus. Also fit the Lotus chassis, brakes (AP Racing with a diameter of 330 mm) and the differential of the forces. The result was a huge sedan in just 5.4 seconds at 100 km / h Sat and was ready to enter a peak of 280 km / h.
The sprint from 0 to 160 km / h was sickening: in 11.5 seconds. That is even now fast. In 1990, for a car that five people with holiday luggage could carry, terrifying.
*
So terrifying that the Lotus Omega in England caused quite a stir. There were even questions in parliament on this matter. Sleepy ministers age were awakened when they heard this car for everyone and everything was for sale. “For these vehicles to safely drive you have the driving skills of Nigel Mansell, ‘said one minister. “Before, we would expect that only people like Moss and Fangio at the wheel of this type of sample crawl.” Another condemned the enormous publicity that was given to “an Opel Omega apparently capable of a speed of 280 km / h. achieve. ” He found that “such a car might be available, even for the outrageous price of £ 45,000. It is through such reactions reached the Lotus Omega immediate iconic status.
The cars were actually even sold for £ 48,000, twice the normal Omega.
The Royal Society for the Prevention of Accidents called it a ‘high speed safety hazard, and the Association of Chief Police Officers saw that Opel was a ridiculous call to dangerous speeds “and made sure that Opel’s performance in all its communications deleted .
No one dropped by the narrowness however be fooled. The reputation of the Lotus Omega was established.
*
At a time when BMW and Mercedes had agreed to limit their cars at 250 km / h, an Opel appeared on stage with that speed by 30 km / h pulverized.
Lotus Omega delivered every color in the elegant Imperial Green and with a look that few of his wild nature left to guess: flared wheel arches, vents on the hood and an impressive rear spoiler.
Long time, the Lotus Omega is the fastest production sedan in the world.
The car even penetrated into popular culture.
Comedians called the Omega in their show: Jasper Carrott the Englishman (the happy owner of a copy) made jokes about the car: “A family four-car 280 km / h can. Who is this family? Mr. and Mrs. Fittipaldi?
*
As often happens with these extremes, the über-Omega unfortunately at the wrong moment.
The recession in the early nineties, only 950 of the originally intended 1100 were built.
Of these there were 284 in England, the rest was sold in Europe.
The huge price tag and did the bourgeois origins Lotus Omega probably the tie.
The VXR8 cost even less in 2009 and had more power.
*
Today in Europe for Lotus Omegas offered from 20,000 euros.
Topexemplaren do, however, with low mileage of 30,000 euros.
Go for your signature move after a purchase contract or you do not buy pimped Omega 3000, the bursting of the wannabes!
*
*Bron: Topgear Magazine
*
Dacht je misschien dat de Insignia OPC of de Vauxhall VXR8 de eerste monsters uit de Europese stallen van GM waren?
Dan vergis je je. Twintig jaar geleden was er de Lotus Omega!
*
Puristen wijzen naar de VXR8 Bathurst S – die Richard Hammond ooit deed gillen van pret – en mokken dat het eigenlijk een vermomde Holden Commodore (Holden is GM’s Australische tak) is, en helemaal geen Opel.
Ze hebben natuurlijk gelijk, in al hun betweterigheid.
Tegelijkertijd is het ook zo dat er al eens eerder misverstanden over de gebruikte emblemen ontstonden toen Opel een vierdeurs sedan met drukvulling, achterwielaandrijving en de prestaties van een opstijgende straaljager produceerde.
De vorige keer dat Opel een beest als deze in het programma had, creëerde het dan ook een legende: de Lotus Omega.
*
Voor de onwetenden: de Opel Lotus Omega was – en is – een monster.
De auto is dan ook veel meer dan een Omega 3000 met een heftige bodykit. Opel kocht Lotus in 1986. Drie jaar later bedachten enkele knappe koppen in Duitsland dat de glorie van Lotus wel wat meer op het ingedutte eigen merk zou mogen afstralen.
In 1989 gaf Opel Lotus dan ook de opdracht om 1.100 gepeperde Omega’s te bouwen.
Als basis diende de toch al niet kinderachtige Omega 3000, destijds het favoriete vervoermiddel van het Engelse equivalent van de Algemene Verkeers Dienst. Lotus trok de Omega-carrosserieën van de productielijn en herontwikkelde het model in hun hoofdkwartier in Hethel. Dit ging zo ver dat de auto’s niet meer als Opel, maar als Lotus geregistreerd staan.
De interne code was dan ook ‘Lotus type 104’.
*
Geheel in de geest van glorieuze overdaad vergrootten de Engelsen de motorinhoud van de zes-in-lijn van 3,0- naar 3,6-liter (de boring bleef daarbij gelijk) en schroefden ze er twee Garrett T25 turbo’s en een enorme intercooler op.
Het resultaat was een vermogen van 377 pk en een voor die tijd ongekend koppel van 568 Nm (ter vergelijking: een Ferrari Testarossa heeft 390 pk en 490 Nm).
De ZF-zesversnellingsbak uit de toenmalige Corvette ZR-1 kon als enige met deze krachten overweg en was – toeval bestaat niet – nog een ontwikkeling van Lotus ook. Verder paste Lotus het onderstel, de remmen (van AP Racing met een diameter van 330 mm) en het differentieel aan de krachten aan. Het resultaat was een grote sedan die in slechts 5,4 seconden op 100 km/u zat en kon doorstomen naar een top van 280 km/u.
Ook de sprint van 0 naar 160 km/u was misselijkmakend: in 11,5 seconden. Dat is zelfs nu nog snel. In 1990 was het, voor een auto die vijf personen met vakantiebagage kon vervoeren, angstaanjagend.
*
Zo angstaanjagend dat de Lotus Omega in Engeland voor nogal wat ophef zorgde. Er werden zelfs vragen in het parlement over gesteld. Ingedutte ministers op leeftijd werden wakker geschud toen ze hoorden dat deze auto voor Jan en alleman te koop was. ‘Om deze auto’s veilig te kunnen besturen heb je de rijkunsten van Nigel Mansell nodig’, zei een minister. ‘Vroeger zouden we verwachten dat alleen mensen zoals Moss en Fangio achter het stuur van dit soort monsters kruipen.’ Een ander veroordeelde de grote hoeveelheid publiciteit die werd gegeven aan ‘een Opel Omega die kennelijk in staat is een snelheid van 280 km/u te bereiken’. Hij vond dat ‘zo’n auto niet leverbaar mocht zijn, zelfs niet voor de buitenissige prijs van 45.000 pond’. Juist door zulke reacties bereikte de Lotus Omega onmiddellijk een iconische status.
De auto’s werden in werkelijkheid zelfs verkocht voor 48.000 pond, het dubbele van een normale Omega.
De Royal Society for the Prevention of Accidents noemde het een ‘high speed safety hazard’, en de Association of Chief Police Officers zag deze Opel als een ‘belachelijke uitnodiging tot zeer gevaarlijke snelheden’ en zorgde ervoor dat Opel de prestaties uit al zijn communicatie schrapte.
Niemand liet zich door deze bekrompenheid echter voor de gek houden. De reputatie van de Lotus Omega was gevestigd.
*
In een tijd dat BMW en Mercedes overeen waren gekomen om hun auto’s te begrenzen op 250 km/u, verscheen er een Opel ten tonele die deze snelheid met 30 km/u verpulverde.
Lotus leverde iedere Omega in de chique kleur Imperial Green en met een uiterlijk dat weinig over zijn woeste natuur te raden liet: verbrede wielkasten, ventilatieopeningen in de motorkap en een imposante achterspoiler.
Lange tijd was de Lotus Omega de snelste productiesedan ter wereld.
De auto drong zelfs door tot de popcultuur.
Cabaretiers noemden de Omega in hun show: de Engelsman Jasper Carrott (de gelukkige eigenaar van een exemplaar) maakte grappen over de auto: ‘Een vierdeurs familieauto die 280 km/u kan. Wie is die familie dan? Meneer en mevrouw Fittipaldi?’
*
Zoals wel vaker met dit soort extremen kwam de über-Omega jammer genoeg op een verkeerd moment.
Door de recessie aan het begin van de jaren negentig werden slechts 950 van de oorspronkelijk bedoelde 1.100 exemplaren gebouwd.
Daarvan kwamen er 284 in Engeland terecht, de rest werd in Europa verkocht.
Het enorme prijskaartje en zijn burgerlijke oorsprong deden de Lotus Omega waarschijnlijk de das om.
De VXR8 kostte zelfs in 2009 minder en had meer vermogen.
*
Tegenwoordig worden in Europa al Lotus Omega’s aangeboden vanaf 20.000 euro.
Topexemplaren met lage kilometerstanden doen echter zo’n 30.000 euro.
Ga voor je je handtekening onder een koopcontract zet na of je geen gepimpte Omega 3000 koopt, het barst van de wannabees!
*
*Bron: Topgear Magazine
*
Har du mener, at Insignia OPC eller Vauxhall VXR8 første prøver fra de europæiske stalde var GM?
Du tager fejl. Tyve år siden,! Lotus Omega
*
Purister peger på VXR8 Bathurst S – Richard Hammond der nogensinde er lavet grin med skrigende – og krus at det faktisk var en skjult Holden Commodore (Holden er GM’s australske afdeling), og ingen Opel.
De har ret selvfølgelig, i al deres Pedanteri.
Samtidig er det også sandt, at der tidligere har brugt emblemer misforståelse opstod, da en Opel fire-dørs trykladede sedan, baghjulstræk og gennemførelse af en stigende jet produceret.
Den sidste gang dette bæst som en Vauxhall i programmet havde derfor skabt et legende: Lotus Omega.
*
For de uvidende, var Opel Lotus Omega – og er – et monster.
Bilen er meget mere end en Omega 3000 med en hård bodykit. Opel købt Lotus i 1986. Tre år senere kom op med nogle kloge mennesker i Tyskland, at herlighed Lotus lidt mere om den søvnige eget mærke skulle udstråle.
I 1989 Opel Lotus derfor bestilt til at bygge 1.100 krydret Omegas.
Fungeret som base de allerede barnlige Omega 3000, så den foretrukne køretøj af den engelske svarer til den almindelige Trafik-afdeling. Lotus Omega trak ligene af produktions-og tilbygges modellen i sit hovedkvarter i Hethel. Dette gik så vidt som de biler er ikke længere som en Opel, men der er registreret som en Lotus.
Den interne kode var “Lotus Type 104.
*
Tro mod ånden i den engelske herlige overflod øget slagvolumen for de seks-cylindrede fra 3,0 – til 3,6-liters (boringen blev holdt identiske) og skruet dem to Garrett T25 turboladere og intercooler til en enorm .
Resultatet var en ydelse på 377 hk og en dengang uhørt drejningsmoment på 568 Nm (sammenlignet med en Ferrari Testa Rossa har 390 hk og 490 Nm).
Den ZF sekstrins gearkasse fra den tidligere Corvette ZR-1 kunne kun klare disse kræfter og var – er ikke en tilfældighed – er også en udvikling af Lotus. Passer også til Lotus chassis, bremser (AP Racing med en diameter på 330 mm) og den differentierede af styrkerne. Resultatet var en stor sedan på bare 5,4 sekunder ved 100 km / t sad og var klar til at indtræde et højdepunkt på 280 km / h.
Sprint fra 0 til 160 km / t var kvalmende: i 11,5 sekunder. Det er allerede nu hurtigt. I 1990,. For en bil, at fem mennesker med ferie bagage kunne bære, skræmmende
*
Så frygtindgydende, at Lotus Omega i England vakte opsigt. Der var sågar spørgsmål i Parlamentet om denne sag. Sleepy ministre alder blev vækket, da de hørte denne bil for alle, og alt var til salg. “For disse køretøjer til sikkert køre du har kørefærdigheder af Nigel Mansell,” sagde en minister. “Før ville vi forvente, at kun folk som Moss og Fangio bag rattet af denne type prøve kravle.” En anden fordømte den enorme omtale, der blev givet til “en Opel Omega tilsyneladende kan opnå en hastighed på 280 km / h. opnå. ” Han fandt, at “sådan en bil vil være til rådighed, selv for de uhyrlige pris af £ 45.000. Det er gennem sådanne reaktioner nåede Lotus Omega umiddelbare ikonisk status.
Bilerne blev faktisk endnu solgt for £ 48.000, to gange det normale Omega.
The Royal Society for forebyggelse af ulykker kaldte det en “høj hastighed sikkerhedsrisiko, og Sammenslutningen af ledende Police Officers så, at Opel var en latterlig ringe til farlige hastigheder”, og sørgede for, at Opel’s præstationer i alle dens slettede meddelelser .
Ingen faldt af den smalle dog lade sig narre. Lotus Omega omdømme var placeret.
*
På et tidspunkt, hvor BMW og Mercedes havde indvilget i at begrænse deres biler på 250 km / t, dukkede en Opel på scenen med, at hastigheden med 30 km / t pulveriseres.
Lotus Omega leveres hver farve i den elegante Imperial Green og med et look, der få af hans vilde natur overladt til gætte: blusset hjulkasser, ventilationskanaler på hætten og en imponerende hækspoiler.
Lang tid, Lotus Omega er den hurtigste serieproducerede sedan i verden.
Den bil, selv trængte ind populærkulturen.
Komikere kaldet Omega i deres show: Jasper Carrott englænderen (den lykkelige ejer af en kopi) afgav vittigheder om bilen: “En familie på fire bil 280 km / t kan. Hvem er denne familie? Hr. og Fru Fittipaldi?
*
Som det ofte sker med disse ekstremer, über-Omega desværre på det forkerte tidspunkt.
Recessionen i begyndelsen af halvfemserne, kun 950 af de oprindeligt planlagte 1100 blev bygget.
Af disse var der 284 i England, var resten sælges i Europa.
De enorme pris og gjorde den borgerlige oprindelse Lotus Omega formentlig uafgjort.
De VXR8 koste endnu mindre i 2009 og havde mere magt.
*
I dag i Europa for Lotus Omegas tilbydes fra 20.000 euro.
Topexemplaren gøre, dog med lavt kilometertal på 30.000 euro.
Gå til din signatur bevæge sig efter en købsaftale eller hvis du ikke køber pimped Omega 3000, sprængningen af den wannabes!
*
*Bron: Topgear Magazine
*
Luulitko, että Insignia OPC tai Vauxhall VXR8 ensimmäinen näytteet Euroopan tallista oli GM?
Olet väärässä. Kaksikymmentä vuotta sitten, Lotus Omega!
*
Puristeja valitse VXR8 Bathurst S – Richard Hammond koskaan pilkata huutaa – ja mukeja, että se oli oikeastaan naamioitu Holden Commodore (Holden on GM: n Australian haara), eikä Opel.
He ovat oikeassa tietenkin kaikki pikkumaisuus.
Samalla se on myös totta, että aiemmin käytetty symboleja syntyi väärinkäsitys, kun Opel neliovinen sedan ahdettu, takaveto ja suorituskyky kasvaa jet valmistettu.
Edellisen kerran peto kuin Vauxhall ohjelmassa oli siis luotu legenda: Lotus Omega.
*
Saat tietämätön Opel Lotus Omega oli – ja on – hirviö.
Auto on paljon enemmän kuin Omega 3000 kanssa kovaa bodykit. Opel osti Lotus vuonna 1986. Kolme vuotta myöhemmin tuli jopa joitakin fiksuja ihmisiä Saksassa, kunniaa Lotus vähän enemmän unelias omalla tuotemerkillä pitäisi säteillä.
Vuonna 1989 Opel Lotus siis tilasi rakentaa 1100 pippurisen Omegas.
Toiminut pohja jo lapsellinen Omega 3000, sitten suosikki ajoneuvon Englanti vastaavan yleisen liikenneosasto. Lotus Omega veti elinten tuotannon ja uudistetun mallin kotipaikka Hethel. Tämä meni niin pitkälle, autot eivät enää ole Opel, mutta rekisteröity Lotus.
Sisäinen koodi “Lotus Type 104.
*
Totta henki Englanti ihana runsaus lisää moottorin tilavuus kuusisylinterinen 3,0 – ja 3,6-litrainen (poraus pidettiin sama) ja ruuvataan ne kaksi Garrett T25 turboahtimet ja välijäähdytin on valtava .
Tuloksena oli teho 377 hv ja sitten ennennäkemätön vääntömomentti 568 Nm (verrattuna Ferrari Testa Rossa on 390 hv ja 490 Nm).
ZF kuusivaihteinen vaihteisto entisen Corvette ZR-1 voi vain selviytymään näiden voimien ja oli – ei ole sattumaa – ei kehittämistä Lotus samoin. Sopivat myös Lotus alustan, jarrut (AP Racing halkaisijaltaan 330 mm) ja ero voimia. Tuloksena oli valtava sedan vain 5,4 sekuntia, 100 km / h la ja oli valmis aloittamaan huippu 280 km / h.
Sprint 0-160 km / h oli kuvottava: in 11,5 sekuntia. Se on jo nyt nopeasti. Vuonna 1990, auton, että viisi ihmistä loma-matkatavarat voitaisiin tehdä, pelottava.
*
Niin pelottavia, että Lotus Omega Englannissa syntynyt suurta kohua. Oli jopa kysymyksiä parlamentille asiasta. Sleepy ministerit ikä heräsivät, kun he kuulivat tämän auton kaikille ja kaikki oli myytävänä. “Näissä ajoneuvoissa turvallisesti ajaa olet ajotaidot ja Nigel Mansell,” sanoi yksi ministeri. “Ennen, odotamme, että vain ihmiset, kuten Moss ja Fangio pyörän tällaisen näytteen ryömiä.” Toinen tuomitsi valtava julkisuus, joka annettiin “Opel Omega ilmeisesti suurin rakenteellinen nopeus on 280 km / h. saavuttamiseksi. ” Hän totesi, että “tällainen auto voisi olla saatavilla myös törkeä hinta £ 45000. Se on kautta tällaisia reaktioita oli Lotus Omega välittömästi ikonin aseman.
Autot olivat todella edes myydä £ 48000, kaksi kertaa normaalia Omega.
Royal Society for onnettomuuksien ehkäisemiseksi kutsui sitä “nopea turvallisuusriski, ja liitto Chief poliisien näki, että Opel oli naurettava kehotus vaarallisia nopeuksia” ja varmisti, että Opelin suorituskyky kaikessa viestinnässä poistettu .
Kukaan laski ahtaus kuitenkin huijata. Maine Lotus Omega on perustettu.
*
Samaan aikaan kun BMW ja Mercedes olivat suostuneet rajoittamaan autonsa 250 km / h, Opel esiintyi lavalla että nopeus 30 km / h jauhaa.
Lotus Omega toimittanut kaikkia väri tyylikäs Imperial Green ja katsoa, että muutamia hänen villiä luontoa jäljellä arvata: leveälahkeiset pyörän kaaria, tuuletusaukkojen huppu ja vaikuttava takaspoileri.
Pitkästä aikaa, Lotus Omega on nopein tuotanto sedan maailmassa.
Auton edes tunkeutunut populaarikulttuuria.
Koomikot nimeltään Omega heidän show: Jasper Carrott englantilainen (onnellinen omistaja kopio) teki vitsejä auto: “perhe neljän auton 280 km / h voi. Kuka on tämä perhe? Herra ja rouva Fittipaldi?
*
Kuten usein tapahtuu näiden ääripäiden, über-Omega valitettavasti väärällä hetkellä.
Lama vuosikymmenen alussa, vain 950 on alun perin 1100 rakennettu.
Näistä oli 284 Englannissa, loput myytiin Euroopassa.
Valtava hintalappu eikä porvarillista alkuperää Lotus Omega luultavasti tie.
VXR8 edullisuuden vuonna 2009 ja oli enemmän valtaa.
*
Tänään Euroopassa Lotus Omegas tarjottu 20.000 euroa.
Topexemplaren kuitenkin, alhainen mittarilukema on 30000 euroa.
Mene allekirjoitus siirtyä jälkeen ostosopimuksen tai et osta tuunattu Omega 3000, murtumisesta wannabes!
*
*Bron: Topgear Magazine
*
Trodde ni att Insignia OPC eller Vauxhall VXR8 de första exemplaren från europeiska stall var GM?
Du har fel. För tjugo år sedan, Lotus Omega!
*
Purister pekar på VXR8 Bathurst S – Richard Hammond någonsin gjorde narr av skrikande – och muggar att det egentligen var en förklädd Holden Commodore (Holden är GM: s australiska gren) och ingen Opel.
De är rätt självklart i all sin pedanteri.
Samtidigt är det också sant att det tidigare har använt emblem missförstånd uppstod när en Opel fyradörrars sedan överladdade, bakhjulsdrift och prestanda en stigande åstadkoms.
Sista gången denna best som Vauxhall i programmet hade därför skapat en legend: Lotus Omega.
*
För de okunniga, var Opel Lotus Omega – och är – ett monster.
Bilen är mycket mer än en Omega 3000 med en hård bodykit. Opel köpte Lotus 1986. Tre år senare kom med några smarta människor i Tyskland som härlighet Lotus lite mer på den sömniga eget varumärke ska utstråla.
År 1989 Opel Lotus uppdrag därför att bygga 1.100 pepprade Omegas.
Serveras som bas redan barnsliga Omega 3000, då favorit fordon av den engelska motsvarigheten till allmän trafik avdelningen. Lotus Omega drog organ produktion och ombyggnad modellen i sitt högkvarter i Hethel. Detta gick så långt som att bilar är inte längre som en Opel, men registrerad som en Lotus.
Den interna kod var “Lotus Type 104.
*
Trogen andan i engelska härliga överflöd ökat motorns kapacitet sexcylindriga från 3,0 – till 3,6-liters (hålet hölls identiska) och skruvas dem två Garrett T25 turboaggregat och intercooler till en enorm .
Resultatet blev en effekt på 377 hk och en sedan utan motstycke vridmoment på 568 Nm (jämfört med en Ferrari Testa Rossa har 390 hk och 490 Nm).
Den ZF sex-växlad växellåda från fd Corvette ZR-1 kan endast klara av dessa krafter och var – är ingen tillfällighet – är också en utveckling av Lotus. Passar även Lotus chassi, bromsar (AP Racing med en diameter på 330 mm) och skillnaden på krafterna. Resultatet blev en enorm sedan på bara 5,4 sekunder vid 100 km / t Satt och var redo att gå in en topp på 280 km / h.
Sprinten 0 till 160 km / t var beklämmande: i 11,5 sekunder. Det är även nu snabbt. År 1990 för en bil som fem personer med semester bagage kunde bära, skrämmande.
*
Så skrämmande att Lotus Omega i England orsakade stor uppståndelse. Det fanns även frågor i parlamentet i denna fråga. Sleepy ministrarna ålder vaknade när de hörde denna bil för allt och alla var till salu. “För dessa fordon säkert att köra har du körskicklighet av Nigel Mansell, sade en minister. “Innan skulle vi förvänta oss att endast personer som Moss och Fangio bakom ratten på denna typ av prov krypa.” Ett annat fördömde den enorma publicitet som gavs till “en Opel Omega tydligen en maximihastighet på 280 km / h. uppnå. ” Han fann att “en sådan bil kan vara tillgängliga även för den upprörande pris på £ 45.000. Det är genom sådana reaktioner nått Lotus Omega omedelbar ikonstatus.
Bilarna faktiskt ännu såldes för £ 48.000, två gånger den normala Omega.
The Royal Society för förebyggande av olyckor kallade det en “hög hastighet säkerhetsrisk, och Association of Chief Police Officers såg att Opel var en löjlig uppmaning till farliga hastigheter” och såg till att Opels prestanda i alla borttagna sina meddelanden .
Ingen minskade med den smala dock luras. Rykte om Lotus Omega var etablerad.
*
I en tid när BMW och Mercedes hade kommit överens om att begränsa sina bilar i 250 km / t, dök en Opel på scen med den hastigheten 30 km / t pulvriseras.
Lotus Omega levereras varje färg i den eleganta Imperial Green och med en blick som få av hans natur kvar att gissa: utlagda hjulhus, ventilerna på huven och en imponerande bakspoiler.
Lång tid, är Lotus Omega den snabbaste produktion sedan i världen.
Bilen även trängt in i populärkulturen.
Komiker som kallas Omega i deras show: Jasper Carrott engelsmannen (lycklig ägare till ett exemplar) gjorde skämt om bilen: “En familj med fyra bilar 280 km / t kan. Vem är den här familjen? Mr och Mrs Fittipaldi?
*
Som ofta händer med dessa ytterligheter, den über-Omega tyvärr vid fel tillfälle.
Lågkonjunkturen i början av nittiotalet, endast 950 av de ursprungligen var avsedda 1100 byggdes.
Av dessa fanns 284 i England, var resten säljs i Europa.
Den enorma prislappen och gjorde den borgerliga ursprung Lotus Omega förmodligen slips.
Den VXR8 kostar ännu mindre under 2009 och hade mer makt.
*
Idag i Europa för Lotus Omega erbjuds från 20.000 euro.
Topexemplaren gör, dock med låg körsträcka på 30.000 euro.
Gå till din signatur röra sig efter ett köpeavtal eller om du inte köper pimped Omega 3000, den spruckna wannabes!
*
*Bron: Topgear Magazine
*
Trodde du at Insignia OPC eller Vauxhall VXR8 de første prøvene fra europeiske stall ble GM?
Dere tar feil. Tjue år siden, den Lotus Omega!
*
Purister peker på VXR8 Bathurst S – Richard Hammond noen gang gjort narr av skrikende – og krus at det faktisk var en kamuflert Holden Commodore (Holden er GMs australske grenen), og ingen Opel.
De er rett selvfølgelig, i alle pedanteri sine.
Samtidig er det også sant at det tidligere har brukt emblemer misforståelse oppsto da en Opel firedørs sedan kompressormatet, bakhjulsdrift og ytelse av en stigende jet produsert.
Den siste gangen dette dyret som en Vauxhall i programmet hadde derfor skapt en legende: Lotus Omega.
*
For de uvitende, ble Opel Lotus Omega – og er – et monster.
Bilen er mye mer enn en Omega 3000 med en voldsom bodykit. Opel kjøpte Lotus i 1986. Tre år senere kom opp med noen smarte mennesker i Tyskland at den herlighet Lotus litt mer på den søvnige egen merkevare skal utstråle.
I 1989 Opel Lotus derfor i oppdrag å bygge 1100 pepret Omega-fettsyrer.
Serveres som en base de allerede barnslige 3000 Omega, så favoritt kjøretøyet i engelsk tilsvarende av General Traffic Department. Lotus Omega trakk likene av produksjonen og gjenoppbygd modellen i sitt hovedkvarter i Hethel. Dette gikk så langt som at biler er ikke lenger som en Opel, men registrert som en Lotus.
Den interne koden var «Lotus Type 104.
*
Tro mot ånden i det engelske strålende overflod økt motoren kapasiteten på de seks-sylindrede fra 3,0 – til 3,6-liter (boringen ble holdt identisk) og skrudd dem to Garrett T25 turboladere og intercooler til en stor .
Resultatet var en effekt på 377 hk og en så enestående dreiemoment på 568 Nm (sammenlignet med en Ferrari Testa Rossa har 390 hk og 490 Nm).
Den ZF sekstrinns girkasse fra det tidligere Corvette ZR-1 kunne bare håndtere disse kreftene, og var – er ikke tilfeldig – er også en utvikling av Lotus. Også passer Lotus chassis, bremser (AP Racing med en diameter på 330 mm) og differensial av styrkene. Resultatet var en stor sedan i bare 5,4 sekunder ved 100 km / t lørdag og var klar til å skrive en topp på 280 km / t.
Sprinten 0-160 km / t var kvalmende: i 11,5 sekunder. Det er allerede nå raskt. I 1990, for en bil som fem personer med ferie bagasjen kunne bære, skremmende.
*
Så skremmende at Lotus Omega i England vakte oppsikt. Det var også spørsmål i Stortinget om denne saken. Sleepy ministre alder ble vekket da de hørte denne bilen for alle og alt var til salgs. “For disse kjøretøyene å kjøre trygt du har kjøreferdigheter av Nigel Mansell, sier en minister. “Før, ville vi forvente at bare folk som Moss og Fangio på rattet i denne type utvalget gjennomgå.” Annen fordømt den enorme publisiteten som ble gitt til “en Opel Omega tilsynelatende i stand til en hastighet på 280 km / t. oppnå. ” Han fant at “en slik bil kan være tilgjengelig, selv for den vanvittige prisen på £ 45,000. Det er gjennom slike reaksjoner nådd Lotus Omega umiddelbare ikonisk status.
Bilene ble faktisk enda solgt for £ 48 000, dobbelt så vanlig Omega.
The Royal Society for forebygging av ulykker kalte det en “high speed sikkerhetsrisiko, og Association of Chief Police Officers så at Opel var en latterlig oppfordring til farlige hastigheter” og sørget for at Opels prestasjoner i all sin kommunikasjon slettet .
Ingen droppet av hvor trang imidlertid være lurt. Omdømmet til Lotus Omega ble etablert.
*
I en tid da BMW og Mercedes hadde avtalt å begrense sine biler i 250 km / t, viste en Opel på scenen med denne hastigheten med 30 km / t pulverisert.
Lotus Omega levert hver farge i den elegante Imperial Green og med et utseende som noen av hans vill natur igjen å gjette: blusset hjulbuer, luftinntak på panseret og en imponerende bak spoiler.
Lang tid, er Lotus Omega den raskeste serieproduserte sedan i verden.
Bilen selv trengt inn populærkultur.
Komikere kalt Omega i deres show: Jasper Carrott engelskmannen (den lykkelige eier av en kopi) laget vitser om bilen: “En familie på fire bilen 280 km / t kan. Hvem er denne familien? Mr. og Mrs. Fittipaldi?
*
Som ofte skjer med disse ytterpunktene, den über-Omega dessverre på feil tidspunkt.
Resesjonen på begynnelsen av nittitallet, kun 950 av de opprinnelig tiltenkte 1100 ble bygget.
Av disse var det 284 i England, ble resten solgt i Europa.
Den enorme prislappen og gjorde det borgerlige opprinnelse Lotus Omega trolig tie.
Den VXR8 koster enda mindre i 2009 og hadde mer makt.
*
Dag i Europa for Lotus Omega-fettsyrer tilbudt fra 20.000 euro.
Topexemplaren gjøre, men med lav kjørelengde på 30.000 euro.
Gå for signaturen flytter etter en kjøpekontrakt eller du ikke kjøper pimped 3000 Omega, sprengning av wannabes!
*
*Bron: Topgear Magazine
*
Вы думаете, что Insignia OPC или Vauxhall VXR8 первых образцов из европейских конюшни GM?
Вы ошибаетесь. Двадцать лет назад, Lotus Omega!
*
Пуристы пункт VXR8 Bathurst S – Ричард Хаммонд все смеялись над кричать – и кружки, что было на самом деле замаскированный Holden Commodore (Холден австралийского отделения GM), а не Opel.
Они правы, конечно, во всех их педантичности.
Одновременно это также верно, что там ранее использовали эмблемы недоразумение возникло, когда Opel четырех-дверный седан наддувом, на задние колеса и производительность рост струи производится.
В последний раз этот зверь, как Vauxhall в программе этой связи создается легенда: Lotus Omega.
*
Для невежественных, Opel Lotus Omega был – и это – чудовище.
Автомобиль гораздо больше, чем Omega 3000 с ожесточенной обвес. Opel купила Lotus в 1986 году. Три года спустя выступил с некоторыми умные люди в Германии, что слава Lotus немного больше по сонным собственный бренд должен излучать.
В 1989 году Opel Lotus поэтому поручил построить 1100 засыпали Omegas.
Выступал в качестве базы уже детски Omega 3000, то любимый автомобиль английский эквивалент общий трафик Департамента. Lotus Omega вытащил органов производства и переработанную модель в своей штаб-квартиры в Hethel. Это зашло так далеко, как автомобили уже не как Opel, но зарегистрированы как Lotus.
Внутренний код был “Lotus Type 104.
*
Правда, чтобы дух английского славной изобилие увеличилось объемом двигателя с шестью цилиндрами от 3,0 – до 3,6-литровый (отверстие держали одинаковые) и ввернул им два Garrett T25 турбокомпрессорами и интеркулером к огромным .
В результате выхода из 377 л.с. и крутящим моментом беспрецедентного то из 568 Нм (по сравнению с Ferrari Testa Rossa имеет 390 л.с. и 490 Нм).
ZF шестиступенчатой коробкой передач от бывшего Corvette ZR-1, могут только справиться с этими силами и было – не случайно – это тоже развитие Lotus. Также подходит Lotus шасси, тормоза (AP Racing с диаметром 330 мм) и дифференциальных сил. В результате огромные седан всего за 5,4 секунды на скорости 100 км / ч СБ и был готов войти в пике 280 км / ч.
Разгон от 0 до 160 км / ч был отвратительный: в 11,5 секунд. То есть даже сейчас быстро. В 1990 году, для автомобиля, что пять человек с праздником Камера может нести, страшно.
*
Так страшно, что Lotus Omega в Англии вызвало настоящий переполох. Были даже вопросы в парламенте по этому вопросу. Сонная министров возраста были разбужены, когда они услышали это автомобиль для всех и все на продажу. “Для этих автомобилей, чтобы безопасно ездить у вас есть навыки вождения Найджела Мэнселла,” сказал один министр. “Прежде чем, мы ожидаем, что только такие люди, как Мосс и Фанхио за рулем этого типа образца сканирования.” Другой осудили огромные гласности, который был дан “Opel Omega видимому способно развивать скорость 280 км / ч. достижения “. Он обнаружил, что “такой автомобиль может быть доступна, даже для возмутительно цене £ 45000. Именно через такие реакции достигли Lotus Omega немедленного культовый статус.
Автомобили были на самом деле даже продана за £ 48000, дважды нормальной Omega.
Королевское общество по предупреждению несчастных случаев назвал его “высокую степень опасности безопасности скорость, и Ассоциация начальников полиции увидели, что Opel был смешной вызов опасных скоростях” и убедились, что Opel в производительности во всех своих сообщений удален .
Никто не упал на узость, однако, в заблуждение. Репутацию Lotus Omega был создан.
*
В то время как BMW и Mercedes согласились ограничить свои автомобили в 250 км / ч, Opel появилась на сцене с такой скорости на 30 км / ч пыли.
Lotus Omega поставляются каждый цвет в элегантном Императорского зеленый и посмотреть, что некоторые из его дикой природы остается лишь гадать: колесные арки, вентиляционные отверстия на капоте и задний спойлер впечатляет.
Долгое время, Lotus Omega является быстрый серийный седан в мире.
Автомобиль даже проникли в поп-культуре.
Юмористы называется Omega в их шоу: Джаспер Carrott англичанин (счастливым обладателем копии) шутил о машине: “семьи из четырех автомобилей 280 км / ч можно. Кто это семья? Мистер и миссис Фиттипальди?
*
Как это часто бывает с этими крайностями, über-Омега К сожалению, в самый неподходящий момент.
Спад в начале девяностых годов, только 950 из 1100 изначально были построены.
Из них было 284 в Англии, остальные были проданы в Европе.
Огромный ценник и сделал буржуазное происхождение Lotus Omega, вероятно, галстук.
VXR8 стоить еще меньше в 2009 году и имел больше власти.
*
Сегодня в Европе для Lotus Omegas предлагается от 20.000 евро.
Topexemplaren, тем не менее, с низким пробегом 30000 евро.
Перейти на вашу подпись двигаться после договора купли-продажи или вы не купите развалюха Omega 3000, лопнул wannabes!
*
*Bron: Topgear Magazine
*
Pensiez-vous que l’Insignia OPC ou Vauxhall VXR8 les premiers échantillons des écuries européennes ont été génétiquement modifiés?
Vous vous trompez. Il ya vingt ans, l’Omega Lotus!
*
Les puristes point à la VXR8 Bathurst S – Richard Hammond jamais fait plaisir de crier – et tasses que c’était en fait un moyen déguisé de Holden Commodore (Holden est la branche australienne de GM), et aucun Opel.
Ils ont raison, bien sûr, dans toute leur pédantisme.
En même temps il est également vrai qu’il ya eu déjà utilisé emblèmes malentendu est survenu quand une berline quatre portes Opel suralimenté, à propulsion arrière et la performance d’un jet de la hausse des produits.
La dernière fois que cette bête comme un Vauxhall dans le programme a donc créé une légende: la Lotus Omega.
*
Pour les ignorants, l’Opel Omega Lotus a été – et est – un monstre.
La voiture est bien plus qu’un Omega 3000 avec un kit carrosserie féroce. Opel Lotus acheté en 1986. Trois ans plus tard est venu avec des gens intelligents en Allemagne que la gloire de Lotus un peu plus sur la marque propre sommeil doit rayonner.
En 1989, Opel Lotus donc chargé de construire 1.100 Omégas poivré.
A servi de base de la déjà enfantin Omega 3000, puis le véhicule favori de l’équivalent anglais de la Direction générale de la circulation. Lotus Omega tiré le corps de la production et restructuré le modèle dans son siège à Hethel. Cela a duré jusqu’à présent que les voitures ne sont plus comme une Opel, mais inscrit comme Lotus.
Le code interne est «Lotus Type 104.
*
Fidèle à l’esprit de l’abondance en anglais glorieuse augmenté la cylindrée du six cylindres de 3,0 – à 3,6 litres (l’alésage a été maintenue identique) et les visser deux turbocompresseurs Garrett T25 et intercooler à un énorme .
Le résultat a été une sortie de 377 ch et un couple alors sans précédent de 568 Nm (contre une Ferrari Testa Rossa a 390 ch et 490 Nm).
La boîte de vitesses ZF à six rapports de l’ex-Corvette ZR-1 ne pouvait faire face à ces forces et a été – n’est pas un hasard – est également un développement de Lotus. Aussi ajustement du châssis Lotus, freins (AP Racing avec un diamètre de 330 mm) et le différentiel des forces. Le résultat fut un énorme berline en seulement 5,4 secondes à 100 km / h sam. et était prêt à entrer un maximum de 280 km / h.
Le sprint de 0 à 160 km / h était écoeurant: en 11,5 secondes. C’est même maintenant rapide. En 1990, pour une voiture que cinq personnes avec bagages de vacances pourrait porter, terrifiant.
*
Si terrifiant que l’Omega Lotus en Angleterre causé tout un émoi. Il y avait même des questions au Parlement sur cette question. Sleepy ministres d’âge ont été réveillés quand ils ont entendu cette voiture pour tout le monde et tout était à vendre. «Pour ces véhicules, à conduire en toute sécurité que vous avez les compétences de conduite de Nigel Mansell, dit un ministre. «Avant, on s’attendrait à ce que seulement des gens comme Fangio et Moss au volant de ce type d’analyse de l’échantillon.” Un autre condamné l’énorme publicité qui a été donnée à «une Opel Omega apparemment capable d’une vitesse de 280 km / h. atteindre. ” Il a conclu que «une telle voiture pourrait être disponible, même pour le prix scandaleux de £ 45,000. C’est par de telles réactions atteint la Lotus Omega statut iconique immédiate.
Les voitures ont été effectivement vendus, même pour £ 48 000, soit deux fois la normale Omega.
La Société royale pour la prévention des accidents a appelé un «risque élevé de sécurité de vitesse, et l’Association des chefs de police a vu que Opel a été un appel à des vitesses ridicules dangereux» et fait en sorte que la performance d’Opel dans toutes ses communications supprimé .
Nul chuté par l’étroitesse toutefois être dupe. La réputation de l’Omega Lotus a été créé.
*
À une époque où BMW et Mercedes ont accepté de limiter leurs voitures à 250 kmh, une Opel est apparu sur scène avec cette vitesse de 30 km / h pulvérisé.
Lotus Omega livré toutes les couleurs dans l’élégant vert impérial et avec un regard que peu de sa nature sauvage à deviner: passages de roue élargis, des aérations sur le capot et un aileron arrière impressionnante.
Longtemps, l’Omega Lotus est la berline de production la plus rapide dans le monde.
La voiture pénétra même dans la culture populaire.
Comédiens appelé Omega dans leur spectacle: Jasper Carrott l’Anglais (l’heureux propriétaire d’une copie) fait des blagues au sujet de la voiture: «Une famille de quatre voitures 280 kilomètres par heure peuvent. Qui est cette famille? M. et Mme Fittipaldi?
*
Comme il arrive souvent avec ces deux extrêmes, l’ultra-Omega malheureusement au mauvais moment.
La récession du début des années, seulement 950 des 1100 initialement prévus ont été construits.
Il y en avait 284 en Angleterre, le reste a été vendu en Europe.
Le prix exorbitant et ne les origines bourgeoises Lotus Omega probablement la cravate.
Le coût VXR8 encore moins en 2009 et avait plus de puissance.
*
Aujourd’hui en Europe pour les Omégas Lotus offerts à partir de 20.000 euros.
Topexemplaren faire, cependant, avec un faible kilométrage de 30.000 euros.
Allez pour votre déménagement signature après un contrat d’achat ou vous n’achetez pas pimped Omega 3000, l’éclatement de la wannabes!
*
*Bron: Topgear Magazine
*
Pensavate che la Insignia OPC o Vauxhall VXR8 i primi campioni di stalle europee sono state geneticamente modificate?
Vi sbagliate. Venti anni fa, l’Omega Lotus!
*
I puristi puntare alla VXR8 Bathurst S – Richard Hammond mai preso in giro urlando – e tazze che era in realtà un travestito Holden Commodore (Holden è filiale australiana di GM), e non Opel.
Hanno ragione, naturalmente, in tutta la loro pedanteria.
Contemporaneamente è anche vero che non vi hanno precedentemente usato emblemi malinteso è sorto quando una berlina a quattro porte Opel sovralimentati, trazione posteriore e le prestazioni di un jet in aumento prodotta.
L’ultima volta che questa bestia come Vauxhall nel programma ha quindi creato una leggenda: la Omega Lotus.
*
Per l’ignorante, la Opel Omega Lotus era – ed è – un mostro.
La vettura è molto più di un Omega 3000 con un bodykit feroce. Opel Lotus acquistato nel 1986. Tre anni più tardi si avvicinò con alcune persone intelligenti in Germania che la gloria di Lotus un po ‘più sul brand sonnolenta proprio deve irradiare.
Nel 1989 Opel Lotus quindi l’incarico di costruire 1.100 Omega pepato.
Servito da una base già infantile Omega 3000, quindi il veicolo preferito l’equivalente inglese del Traffico Direzione Generale. Lotus Omega tirato i corpi della produzione e ridisegnato il modello nella sua sede di Hethel. Questo spinse fino le auto non sono più come Opel, ma registrati come Lotus.
Il codice interno è stato ‘Lotus Type 104.
*
Fedele allo spirito della gloriosa abbondanza inglese ha aumentato la cilindrata del sei cilindri da 3,0 – e 3,6 litri (il foro è stato mantenuto identico) e fissato loro due turbocompressori Garrett T25 e intercooler ad un enorme .
Il risultato è stato una potenza di 377 CV ed una coppia poi senza precedenti di 568 Nm (a fronte di una Ferrari Testa Rossa ha 390 cv e 490 Nm).
Il cambio ZF a sei rapporti dalla ex Corvette ZR-1 poteva solo far fronte a queste forze ed è stato – non a caso – è anche uno sviluppo di Lotus. Bene anche il telaio Lotus, i freni (AP Racing con un diametro di 330 mm) e il differenziale delle forze. Il risultato fu una grande berlina in soli 5,4 secondi a 100 km / sab h ed era pronto a entrare in un picco di 280 km / h.
Il accelerare da 0 a 160 km / h era nauseante: in 11,5 secondi. Questo è anche ora veloce. Nel 1990, per una vettura che cinque persone con bagagli vacanza potrebbe trasportare, terrificante.
*
Così terrificante che l’Omega Lotus in Inghilterra è stata una sopresa. Ci furono anche interrogazioni parlamentari su questo tema. Il mistero di Sleepy età ministri sono stati svegliati quando hanno sentito questa macchina per tutti e tutto era in vendita. “Per questi veicoli ad una guida sicura si ha la capacità di guida di Nigel Mansell ‘, ha detto un ministro. “Prima, ci si aspetterebbe che solo le persone come Moss e Fangio al volante di questo tipo di scansione del campione.” Un altro condannato l’enorme pubblicità che è stata data “una Opel Omega, apparentemente capace di una velocità di 280 km / h. raggiungere. ” Egli ha rilevato che “una vettura potrebbe essere disponibile, anche per il prezzo scandaloso di £ 45.000. E ‘attraverso tali reazioni raggiunto la Lotus Omega stato immediato iconico.
Le vetture erano in realtà anche venduto per £ 48.000, il doppio del normale Omega.
La Royal Society per la prevenzione degli infortuni ha definito un ‘pericolo per la sicurezza ad alta velocità, e l’Associazione dei capi di polizia ha visto che Opel è stata una chiamata ridicolo velocità pericolosa “e fatto in modo che le prestazioni di Opel in tutte le sue comunicazioni eliminato .
Nessuno è sceso dalla ristrettezza comunque essere ingannati. La fama della Omega Lotus è stato stabilito.
*
In un momento in BMW e Mercedes hanno acconsentito a limitare le loro auto a 250 km / h, una Opel è apparso sul palco con tale velocità da 30 km / h polverizzato.
Lotus Omega consegnato tutti i colori nella elegante imperiale verde e con un aspetto che pochi della sua natura selvaggia sinistra a indovinare: parafanghi, prese sul cofano motore e uno spoiler posteriore imponente.
Molto tempo, l’Omega Lotus è la berlina più veloce al mondo.
L’auto penetrata anche nella cultura popolare.
Comici chiamato Omega nei loro show: Jasper Carrott l’inglese (il felice possessore di una copia) barzellette fatto circa la vettura: “Una famiglia di quattro auto 280 kmh può. Chi è questa famiglia? Mr. e Mrs. Fittipaldi?
*
Come spesso accade con questi estremi, purtroppo la über-Omega al momento sbagliato.
La recessione nei primi anni novanta, a soli 950 del 1100 originariamente previsti sono stati costruiti.
Tra questi ci sono stati 284 in Inghilterra, il resto è stato venduto in Europa.
Il prezzo enorme e ha fatto le origini borghesi Lotus Omega probabilmente il pareggio.
La VXR8 costi ancora meno nel 2009 e aveva più potere.
*
Oggi in Europa per Omega Lotus offerti da 20.000 euro.
Topexemplaren fare, però, con basso chilometraggio di 30.000 euro.
Vai per la tua mossa, dopo la firma di un contratto di acquisto o non si compra pimped Omega 3000, lo scoppio della wannabes!
*
*Bron: Topgear Magazine
*
¿Pensabas que el Insignia OPC o Vauxhall VXR8 las primeras muestras de los establos europeos de GM?
Usted se equivoca. Hace veinte años, el Lotus Omega!
*
Los puristas señalan la VXR8 Bathurst S – Richard Hammond nunca se burló de gritos – y tazas que en realidad era una encubierta Holden Commodore (Holden es filial australiana de GM) y Opel no.
Tienen razón, por supuesto, en toda su pedantería.
Al mismo tiempo, también es cierto que se han utilizado previamente emblemas malentendido surgió cuando un sedán de cuatro puertas, Opel sobrealimentado, tracción trasera y el rendimiento de un avión de aumento producido.
La última vez que esta bestia como Vauxhall en el programa había creado tanto, una leyenda: el Lotus Omega.
*
Para los ignorantes, el Opel Lotus Omega fue – y es – un monstruo.
El coche es mucho más que un Omega 3000 con un kit feroz. Opel compró Lotus en 1986. Tres años más tarde ocurrió con algunas personas inteligentes en Alemania que la gloria de Lotus un poco más en la propia marca sueño deben irradiar.
En 1989, Opel Lotus tanto, el encargo de construir 1.100 Omegas pimienta.
Sirvió de base ya la infantil Omega 3000, a continuación, el vehículo favorito de los equivalentes de Inglés del Departamento General de Tráfico. Lotus Omega sacó los cuerpos de la producción y el modelo rediseñado de la en su sede en Hethel. Esta fue la medida en que los coches ya no son como Opel, pero registrado como Lotus.
El código interno era “Lotus Tipo 104.
*
Fiel al espíritu de la abundancia gloriosa Inglés aumentó la capacidad del motor de seis cilindros de 3,0 – 3,6 litros (el agujero se mantuvo idéntica) y se atornilla a dos turbocompresores Garrett T25 y el intercooler a un gran .
El resultado fue una potencia de 377 CV y un par entonces sin precedentes de 568 Nm (frente a un Ferrari Testa Rossa tiene 390 CV y 490 Nm).
La caja de cambios ZF de seis velocidades de la antigua Corvette ZR-1 sólo podría hacer frente a estas fuerzas y fue – no es casual – es también un desarrollo de Lotus. También sirven para los chasis de Lotus, los frenos (AP Racing, con un diámetro de 330 mm) y el diferencial de las fuerzas. El resultado fue un sedán grande en sólo 5,4 segundos a 100 km / h sáb y estaba listo para entrar en un máximo de 280 km / h.
La aceleración de 0 a 160 km / h era repugnante: en 11,5 segundos. Es decir, incluso ahora rápidamente. En 1990, por un coche que cinco personas con equipaje de vacaciones podría llevar, aterrador.
*
Tan terrible que el Omega Lotus en Inglaterra causó un gran revuelo. Incluso hubo preguntas en el Parlamento sobre este asunto. Sueño edad ministros se despertaron al oír este coche para todo el mundo y todo lo que estaba a la venta. “Para estos vehículos para conducir con seguridad usted tiene las habilidades de conducción de Nigel Mansell, dijo un ministro. “Antes, se esperaría que la gente sólo como Moss y Fangio al volante de este tipo de rastreo de la muestra.” Otro condenado la enorme publicidad que se le dio a “un Opel Omega, aparentemente capaz de una velocidad de 280 km / h. lograr. ” Él encontró que “un coche puede estar disponible, incluso para el escandaloso precio de £ 45.000. Es a través de estas reacciones se alcanzó el Lotus Omega icono de estado de inmediato.
Los coches eran en realidad incluso se venden por $ 48.000, el doble de la normal de Omega.
La Sociedad Real para la Prevención de Accidentes calificó como un “riesgo de seguridad de alta velocidad, y la Asociación de Jefes de Policía dio cuenta de que Opel fue una llamada ridículo a velocidades peligrosas” y se aseguró de que el rendimiento de Opel en todas sus comunicaciones eliminado .
Nadie cayó por la estrechez sin embargo se deje engañar. La reputación de la Omega Lotus fue creado.
*
En un momento en que BMW y Mercedes había aceptado limitar sus coches a 250 km / h, un Opel apareció en el escenario con esa velocidad de 30 km / h pulverizado.
Lotus Omega entregado todos los colores en el elegante Verde Imperial y con una mirada que pocos de su naturaleza salvaje dejó de adivinar: estallaron los pasos de rueda, los respiraderos en el capó y un alerón trasero impresionante.
Mucho tiempo, el Lotus Omega es el sedán de producción más rápido del mundo.
El coche aún penetrado en la cultura popular.
Comediantes llamado Omega en su show: Jasper Carrott el inglés (el feliz propietario de una copia) hizo bromas sobre el coche: “Una familia de cuatro coches 280 kmh puede. ¿Quién es esta familia? El Sr. y la Sra. Fittipaldi?
*
Como suele suceder con estos dos extremos, por desgracia, el über-Omega en el momento equivocado.
La recesión de principios de los noventa, sólo 950 de los originalmente concebidos 1100 se construyeron.
De estos hay 284 en Inglaterra, el resto se vendió en Europa.
La etiqueta de precio enorme y que los orígenes burgueses Lotus Omega, probablemente, el empate.
El VXR8 costo aún menor en 2009 y tenía más poder.
*
Hoy en día en Europa por Omegas Lotus ofrece desde 20.000 euros.
Topexemplaren, sin embargo, con bajo kilometraje de 30.000 euros.
Ir para el movimiento de la firma después de un contrato de compra o no compra pimped Omega 3000, el estallido de los aspirantes!
*
*Bron: Topgear Magazine
*
Dachten Sie, dass der Insignia OPC oder Vauxhall VXR8 die ersten Proben aus europäischen Ställen GM waren?
Sie irren sich. Vor zwanzig Jahren, der Lotus Omega!
*
Puristen weisen auf die VXR8 Bathurst S – Richard Hammond immer lustig gemacht schreien – und Becher, dass es tatsächlich eine verschleierte Holden Commodore (Holden ist GM australische Zweig), und kein Opel.
Sie sind natürlich Recht, in all ihrer Pedanterie.
Gleichzeitig ist es auch wahr, dass es bisher verwendeten Embleme Missverständnis entstanden, als ein Opel viertürige Limousine mit Kompressor, Heckantrieb und Leistung eines steigenden Jet produziert.
der Lotus Omega: Das letzte Mal, dieses Tier als Vauxhall im Programm hatte deshalb eine Legende geschaffen.
*
Für die Unwissenden, war der Opel Lotus Omega – und ist – ein Monster.
Das Auto ist viel mehr als ein Omega 3000 mit einem heftigen Bodykit. Opel Lotus gekauft im Jahr 1986. Drei Jahre später kam mit ein paar kluge Leute in Deutschland, die den Ruhm von Lotus ein bisschen mehr auf das verschlafene eigenen Marke sollte ausstrahlen.
Im Jahr 1989 beauftragte daher Opel Lotus auf 1.100 gespickt Omegas bauen.
Diente als Basis der bereits kindisch Omega 3000, dann die beliebtesten Fahrzeuge der englischen Entsprechung des Allgemeinen Abteilung Verkehr. Lotus Omega zog die Einrichtungen der Produktion und sanierte das Modell in seiner Zentrale in Hethel. Dies ging so weit, die Autos nicht mehr als ein Opel, sondern registriert als Lotus.
Der interne Code wurde “Lotus Typ 104.
*
Getreu dem Geist der englischen herrlichen Überfluss stieg die Motorleistung des Sechszylinders von 3,0 – bis 3,6-Liter (die Bohrung war identisch gehalten) und schraubte ihnen zwei Garrett-Turbolader und Ladeluftkühler T25 zu einem riesigen .
Das Ergebnis war eine Leistung von 377 PS und einem Drehmoment von beispielloser dann 568 nm (im Vergleich zu einem Ferrari Testa Rossa hat 390 PS und 490 Nm).
Der ZF-Sechsgang-Getriebe aus dem ehemaligen Corvette ZR-1 konnte nur mit diesen Kräften umzugehen und war – ist kein Zufall – ist auch eine Weiterentwicklung von Lotus. Auch passen die Lotus Fahrwerk, Bremsen (AP Racing mit einem Durchmesser von 330 mm) und die Differenz der Kräfte. Das Ergebnis war eine riesige Limousine in nur 5,4 Sekunden auf 100 Stundenkilometer Sa und war bereit, auf einen Spitzenwert von 280 km eingeben / h.
Der Sprint von 0 bis 160 Stundenkilometer war widerlich: in 11,5 Sekunden. Das ist auch jetzt noch schnell. Im Jahr 1990 für ein Auto, das fünf Personen mit Gepäck Urlaub tragen konnten, erschreckend.
*
So erschreckend, dass der Lotus Omega in England für Aufsehen verursacht. Es gab sogar Anfragen im Parlament in dieser Angelegenheit. Sleepy Minister Alter wurden geweckt, als sie das Auto gehört für alle und alles war zu verkaufen. “Für diese Fahrzeuge, sicher zu fahren haben Sie die Fahrkünste von Nigel Mansell”, sagte ein Minister. “Bevor wir erwarten würden, dass nur Leute wie Fangio und Moss am Steuer dieser Art von Probe zu kriechen.” Another die enorme Publicity, die “ein Opel Omega offenbar in der Lage eine Geschwindigkeit von 280 km / h. gegeben wurde verurteilt zu erreichen. ” Er fand, dass “ein solches Auto zur Verfügung stehen könnten, auch für den unverschämten Preis von £ 45.000. Es wird durch solche Reaktionen erreicht der Lotus Omega sofort Kultstatus.
Die Autos waren eigentlich auch für 48.000 £ verkauft, das Doppelte des normalen Omega.
Die Königliche Gesellschaft zur Verhütung von Unfällen nannte es ein “High-Speed-Sicherheit beeinträchtigen, und der Verband der Polizeichefs sah, dass Opel ein lächerlicher Aufruf zu gefährlichen Geschwindigkeiten war” und sorgte dafür, dass die Opel-Performance in allen ihren Mitteilungen gelöscht .
Niemand fiel durch die Enge aber täuschen. Der Ruf der Lotus Omega gegründet wurde.
*
In einer Zeit, BMW und Mercedes hatten vereinbart, ihre Autos bei 250 Stundenkilometer zu begrenzen, erschien ein Opel auf der Bühne mit, dass die Geschwindigkeit um 30 Stundenkilometer pulverisiert.
Lotus Omega geliefert jede Farbe im eleganten Imperial Green und mit einem Blick, dass nur wenige seiner wilden Natur zu erraten links: ausgestellte Radhäuser, Lüftungsschlitze auf der Motorhaube und eine beeindruckende Heckspoiler.
Lange Zeit ist der Lotus Omega das schnellste Serienlimousine der Welt.
Das Auto selbst in der populären Kultur durchdrungen.
Comedians genannt Omega in ihrer Show: Jasper Carrott der Engländer (der glückliche Besitzer einer Kopie) machte Witze über das Auto: “Eine Familie mit vier Wagen 280 km / h kann. Wer ist dieser Familie? Mr. und Mrs. Fittipaldi?
*
Wie so oft mit diesen beiden Extremen, der Über-Omega leider im falschen Moment.
Die Rezession in den frühen neunziger Jahren nur 950 der ursprünglich 1100 gebaut wurden.
Von diesen waren 284 in England, der Rest wurde in Europa verkauft.
Die riesige Preisschild und tat die bürgerliche Herkunft Lotus Omega wahrscheinlich die Krawatte.
Die VXR8 Kosten noch weniger im Jahr 2009 und hatte mehr Macht.
*
Heute in Europa für Lotus Omegas angeboten von 20.000 Euro.
Topexemplaren tun, aber mit geringer Laufleistung von 30.000 Euro.
Gehe zur Unterschrift zu bewegen, nachdem ein Kaufvertrag oder Sie nicht gepimpt Omega 3000, das Platzen der Möchtegern kaufen!
*
*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s